Om dieren in de natuur de ruimte te geven laten we groene gebieden op elkaar aansluiten. Binnen groene gebieden wordt gestreefd naar zoveel mogelijk natuurlijke biodiversiteit. Daarom leveren we een bijdrage aan het realiseren van het Natuur Netwerk Nederland (voorheen ecologische hoofdstructuur). Dit doen we door samenwerking te zoeken binnen de regio, maar ook door binnen de bebouwde kom extra ruimte te creëren voor groen.

Bouwen doen we zoveel mogelijk binnen bestaand bebouwd gebied. Hierbij kijken we vooral naar leegstaande panden die geschikt zijn voor herontwikkeling, maar ook voor inbreiding op kleine kavels in de bebouwde kom. Waar dit past, is een extra bouwlaag bespreekbaar. Door te kiezen voor een 'compacte gemeente' wordt de ruimte optimaal benut en sparen we het groene buitengebied. Bouwen in het groen staan we alleen onder strenge voorwaarden toe.

De natuur in en om Lage Vuursche mag niet verder worden aangetast ten behoeve van toerisme en recreatie.

De gemeente beheert parken, bermen en oevers ecologisch en gebruikt zoveel mogelijk inheemse plantsoorten. Hierdoor zijn wilde bloemen optimaal voedsel voor bijen en wordt de biodiversiteit bevorderd. We leggen ook nestvoorzieningen aan, zoals nestkastjes voor vogels. We stimuleren particulieren en bedrijven om het gebruik van bestrijdingsmiddelen (bijvoorbeeld tegen 'ongedierte') strikt te beperken.

We blijven als gemeente onkruid op een milieuvriendelijke manier bestrijden. Dit betekent dat er geen schadelijke chemicaliën worden gebruikt. We stimuleren inwoners en bedrijven om dit ook te doen. Dit geldt ook voor het gebruik van chemicaliën en producten die microplastics bevatten, die uiteindelijk ook in de natuur terechtkomen.