De eerste Algemene Ledenvergadering van 2020 trok veel belangstelling. De ronde tafel in Lokaal-O bleek bij lange na niet groot genoeg om iedereen te herbergen. Naast vele vertrouwde gezichten maakten ook enkele nieuwe leden en belangstellenden hun opwachting.

Voorzitter Michel begon met een rondje waarin iedereen een hartenwens voor het nieuwe jaar kon uitspreken. Dat leverde mooie bijdragen op die duidelijk maken waar GroenLinks voor staat: een duurzame samenleving waarin iedereen erbij hoort en waarin we op een prettige manier met elkaar omgaan.

Vervolgens bracht Michel namens het bestuur verslag uit van de activiteiten die in het kader van de vorig jaar vastgestelde Afdelingsvisie zijn ontplooid. Meest in het oog springend zijn de twee druk bezochte Politiek Cafés: in september over de energietransitie en in december over een levendig centrum. Samen met het bestuur van de PvdA Baarn wordt momenteel het derde Politiek Café in de steigers gezet. Thema: 'Baarn in 2050'. Datum: 12 maart.

Om de Afdelingsvisie verder te kunnen uitrollen is geld nodig. Het bestuur stelde voor het bedrag daarvoor in de begroting voor 2020 te verhogen. Dit voorstel kon rekenen op algemene bijval.
Namens de kascommissie gaf Jaap een positieve verklaring over het door penningmeester Maarten gevoerde beheer over de kas, waarna de jaarrekening over 2019 kon worden goedgekeurd. Vervolgens werd ook de begroting voor 2020 vastgesteld.

 

Foto van leden rond een tafel, de bestuursvoorzitter aan het woord.

Daarna was het woord aan de fractie. Raadslid Allal ging in op verschillende onderwerpen die de afgelopen maanden in de Baarnse samenleving hebben gespeeld.
Uiteraard kwam de discussie over het Cultuurhuis op de Brink aan de orde. Op verzoek van één van de nieuwe leden legde fractievoorzitter Heidi uit dat GroenLinks Baarn al jaren pleit voor een Cultuurhuis in het centrum en deze kans met beide handen wil aangrijpen, mits het financieel verantwoord is. Nu de raad ervoor heeft gekozen het besluit met drie maanden uit te stellen is het mogelijk om naast de kosten ook de baten en maatschappelijke voordelen van een Cultuurhuis op de Brink goed op een rij te zetten.
Andere onderwerpen die langskwamen waren de plannen rond Paleis Soestdijk (waarover GroenLinks kritisch is), de woningbouw langs de A1 (waar GroenLinks tegen heeft gestemd vanwege de luchtkwaliteit), de mogelijke bouw van woningen aan de Tolweg en de Mobiliteitsvisie. Ook werd kort ingegaan op de nieuwe gemeentelijke Groenvisie. De uitkomsten van de vorig jaar door GroenLinks georganiseerde Eco-tafels klinken daarin duidelijk door. Dat dit onderwerp bij de leden leeft, bleek uit de suggesties die aan de fractie werden meegegeven.

Vanaf maart mogen de fracties in de gemeenteraad steunfractieleden laten benoemen die niet op de kandidatenlijst stonden. Dit biedt de mogelijkheid om betrokken leden die in 2018 nog niet in beeld waren ervaring te laten opdoen met het raadswerk. Een voorstel om de fractie mandaat te geven om in samenspraak met het bestuur zelf steunfractieleden aan te wijzen werd unaniem aangenomen.

Ten slotte werd gesproken over een voorstel voor functioneringsbeleid. Dit moet bijdragen aan een betere ondersteuning van de vertegenwoordigers van GroenLinks door de afdeling. Kern is het instellen van een commissie die regelmatig met de leden van de fractie spreekt om competenties en ambities in kaart te brengen en te kijken wat nodig is om hen zo goed mogelijk te laten functioneren. Het voorstel leidde tot een levendige, betrokken discussie waarin allerlei ideeën voor verfijning van het plan naar voren kwamen. Het bestuur kreeg mandaat om het verder uit te werken en intussen alvast op zoek te gaan naar leden voor de commissie. Wordt vervolgd.

In de rondvraag hield nieuw lid Matthijs een bevlogen pleidooi voor Lokaal-O. Hij wees op de brainstormavond van 13 februari over het organiseren van betaalbare huisvesting en andere faciliteiten voor maatschappelijke en culturele (bewoners)initiatieven. Als fervent pleitbezorger van initiatieven vanuit de inwoners zal GroenLinks op 13 februari ongetwijfeld met meerdere personen aanwezig zijn.

Na afloop van een geslaagde ALV proostten de aanwezigen in de gezellige bar van Lokaal-O op een duurzaam 2020

Een groepje leden tijdens de borrel na afloop.