Laten we oog blijven houden voor de ander

"Het is vandaag Wereldvluchtelingendag. Er zijn nog nooit zoveel mensen op de vlucht geweest voor oorlog, honger en geweld. Ik realiseer mij steeds vaker hoe bevoorrecht ik ben dat ik hier in Nederland geboren ben. Wij hoeven niet te vluchten. We leven hier in vrijheid, we kunnen onszelf zijn, we kennen welvaart. Ik voel me rijk. Toch maak ik me zorgen om de toekomst. Laten we oog blijven houden voor de ander, want als raadslid ben je er in de eerste plaats voor wie niet voor zichzelf kan opkomen; kwetsbare mensen, maar ook de natuur, insecten, dieren en onze planeet."

Hiermee sloot fractievoorzitter Heidi van Otten haar algemene beschouwingen af. Lees hieronder de volledig tekst die zij uitsprak tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2019.

Algemene Beschouwingen GroenLinks Baarn bij Perspectiefnota 2019

Voorzitter, op 21 maart hebben 1531 Baarnaars op GroenLinks gestemd. Meer dan 1500 mensen die onze visie delen. Die Baarn duurzamer en socialer willen maken.

Het voelt voor mij als een grote verantwoordelijkheid om al deze Baarnaars te vertegenwoordigen in deze raadszaal. De verantwoordelijkheid om van Baarn een plek te maken waar het goed toeven is en waar iedereen zich thuis voelt. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Vandaag spreken de fracties hun algemene beschouwingen uit. Het college heeft in de perspectiefnota haar visie op de toekomst voor Baarn geschetst. Wij schetsen vandaag in deze raadszaal onze toekomstvisie voor Baarn, Lage Vuursche en Eembrugge.
De slogan van onze verkiezingscampagne was 'Verandering begint in Baarn'. Want hoe groot de uitdagingen ook zijn, verandering begint altijd van onderop, lokaal, door de mensen zelf. Met daadkrachtige steun van de gemeente. En dat het echt anders moet, blijkt wel uit de nieuwsberichten van de afgelopen week.

Klimaat

Het ijs op Antartica smelt 3 keer sneller dan gedacht. In het dossier 'klimaatverandering' is het dus geen 2 voor 12 maar 2 over 12. We moeten nu in actie komen om het leefbaar te houden, hier in Baarn, in Nederland, Europa en mondiaal. Maar het begint lokaal. Want ruim 1/3 van alle CO2-uitstoot is op lokaal niveau te beïnvloeden.

We zijn dan ook blij met de intensivering op duurzaamheid die in de perspectiefnota staat.
Het zijn mooie ambities, en toch knaagt het. Het college heeft zich in de afgelopen jaren nou niet bewezen als koploper op het gebied van duurzaamheid. De terughoudendheid waarmee omgegaan wordt met verduurzaming van ons eigen vastgoed en het standaard energieneutraal bouwen zonder gasaansluiting, geeft geen vertrouwen.

We maken ons dan ook zorgen over de lage snelheid waarmee een en ander gepaard gaat en de PM post op Klimaatbeleid stelt ons ook niet gerust. De afgelopen jaren heeft dit college zich namelijk zeker niet onderscheiden door haar ambitie op duurzaamheid. Hopelijk is het tij gekeerd en kunnen we de komende jaren met alle partijen, niet alleen politiek, maar ook in de samenleving, werken aan een echt duurzaam en klimaatneutraal Baarn.

Hiervoor is het niet voldoende om wat huizen te isoleren en te voorzien van zonnepanelen. Dit vraagt om een omslag in denken. GroenLinks wil dan ook toewerken naar een volledig circulaire economie, waarbij zowel inwoners, de gemeente en ondernemers worden uitgedaagd om hun ecologische voetafdruk terug te brengen tot nul.

Sociaal

Een ander bericht in de krant ging over de gang van zaken bij sociale diensten van Nederland, waaronder onze eigen BBS. Een dossier waar GroenLinks Baarn zich al jaren zorgen over maakt. Mensen in de bijstand worden weggezet als tweederangs burgers.
In de Volkskrant stond afgelopen weekend een artikel over de doorgeslagen jacht op de bijstandsfraudeurs.

Bijstandsgerechtigden, het woord zegt het al, bijstand is een recht, die zich enorm in hun privacy aangetast voelen, zich behandeld voelen als criminelen en zich zodanig onder druk gezet voelen dat zij afzien van hun recht op bijstand. Zij belanden van de regen in de drup, met alle maatschappelijke kosten die daarbij komen.
Veel mensen die in de bijstand terecht komen, zijn niet in staat om zelfstandig betaald werk te vinden, anders hadden zij dat al lang gedaan. In plaats van te vragen: 'hoe kan ik je helpen met het vinden van werk?' worden deze mensen onder druk gezet. Een citaat uit het artikel van de Volkskrant van 16 juni j.l.

'De man barst in tranen uit als een rechercheur hem aanraadt te verhuizen omdat hij homo is. "Maar het zou ook goed zijn hè, gezien de situatie, dat jij lekker uit Bunschoten verdwijnt", zegt de rechercheur na 50 minuten. "Want het is nog steeds een issue als je homo bent, snap je? (...) In Huizen of Soest of in grotere plaatsen, daar is het normaal. Snap je wat ik bedoel? (...) Ik was kapot", zegt ook de Bunschotenaar. Murwgebeukt zegde hij zelfs per direct zijn uitkering op, omdat de rechercheurs zeiden dat hij in de gemeente van zijn vriend bijstand moest aanvragen. "Maar de kans dat hij daar een uitkering zou krijgen was vrijwel nihil, omdat zijn vriend een baan heeft", zegt zijn advocaat. "Dat moeten ze hebben geweten." Voor hij tekende beloofden de rechercheurs zich er hard voor te zullen maken dat hij niet met terugwerkende kracht zijn uitkering zou hoeven terugbetalen. Toch moest hij uiteindelijk de volle 5.000 euro betalen.' Einde citaat.

Dit gaat over onze eigen BBS. Schandalig en onacceptabel wat ons betreft. En dit is niet het enige voorbeeld waar het volledig mis gaat. Dit verhaal haalde toevallig de krant, maar in gesprekken met cliënten van de BBS komt steeds hetzelfde beeld naar voren. Mensen voelen zich onder druk gezet. Verliezen hun waardigheid.
GroenLinks is het overigens met dit college eens dat werk, betaald of onbetaald, van groot belang is voor onze inwoners. Werk zorgt voor persoonlijke ontwikkeling, het bepaalt je identiteit en een betaalde baan zorgt voor financiële onafhankelijkheid.

Daarom vinden wij het ook zo belangrijk dat mensen de juiste hulp krijgen aangeboden bij het vinden van werk. Wij horen nog te veel verhalen van mensen die juist gedemotiveerd raken van de aanpak van de BBS. Zij voelen zich machteloos; behandeld als tweederangs burgers. En zien soms af van hun recht op bijstand. Dat mag nooit de bedoeling zijn. Daarom wil ik van de wethouder weten wat zijn plannen zijn met de BBS. Is hij het eens met zijn partijgenoot dat de participatiewet nog verder moet worden uitgekleed of komt hij op voor onze inwoners en reikt hij hen de hand?

Perspectiefnota

GroenLinks wil dat de gemeente Baarn een plek is waar iedereen zich thuis voelt. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Dat vraagt om duidelijke keuzes. Om investeren in mensen en in onze omgeving, zodat Baarn een fijne plek is om te wonen, met goede zorg voor elkaar, waar niemand in armoede hoeft te leven, waar veel ruimte is voor sport en cultuur, met veel groen en natuur en, met een duurzame toekomst.

Als we de perspectiefnota lezen, zien we veel mooie woorden. Het zijn ambities die nog waargemaakt moeten worden. Ik zou het college graag het voordeel van de twijfel gunnen. Er staan echter aan aantal zaken in deze nota, waar wij ons ernstig zorgen over maken. Hierbij doel ik op het voornemen tot de inzet van cameratoezicht, de onveranderde focus op kwantiteit als het gaat om onze woningbouwopgave, de summiere aandacht voor het minder zelfredzame deel van onze inwoners en de vele PM-posten in combinatie met een flinke hap uit de algemene reserve. Als wij instemmen met deze perspectiefnota geven wij hier onze goedkeuring aan zonder dat er een duidelijke onderbouwing aan ten grondslag ligt.

Er zal dus nog het een en ander moeten veranderen, voordat wij kunnen instemmen met deze perspectiefnota. Wel kunt u erop rekenen dat wij er op een positieve wijze op toezien dat het niet blijft bij mooie woorden, maar dat er ook werkelijk uitvoering gegeven wordt aan alle ambities. En zoals u van ons gewend bent, zullen wij met enige regelmaat zelf met voorstellen komen.

Voorzitter, ik rond af.
Het is vandaag wereld vluchtelingendag. Er zijn nog nooit zoveel mensen op de vlucht geweest voor oorlog, honger en geweld.
Als ik de krant lees, het journaal kijk of rondstruin op de sociale media, realiseer ik mij steeds vaker hoe bevoorrecht ik ben dat ik hier in Nederland geboren ben. Wij hoeven niet te vluchten. We leven hier in vrijheid, onze kinderen gaan naar school, we kunnen onszelf zijn, we kennen welvaart. Ik voel me rijk. Toch maak ik me zorgen om de toekomst. Laten we oog blijven houden voor de ander, want als raadslid ben je er in de eerste plaats voor wie niet voor zichzelf kunnen opkomen; kwetsbare mensen, maar ook de natuur, insecten, dieren en onze planeet. Laten we er samen voor zorgen dat we de aarde leefbaar houden voor iedereen. Nu en in de toekomst, want verandering begint hier.

Uitgesproken op 20 juni 2018 bij de behandeling van de perspectiefnota 2019 door Heidi van Otten, fractievoorzitter GroenLinks Baarn.