Reactie GroenLinks Baarn op concept-coalitieakkoord

Op dit moment onderhandelen VVD, D66, CDA en CU/SGP over een coalitieakkoord. Informateur Erwin Jansma (VVD) heeft de overige partijen in de gelegenheid gesteld hun belangrijkste punten aan hem te mailen, zodat de onderhandelende partijen deze nog mee zouden kunnen nemen in het akkoord. Het verzoek om daadwerkelijk hierover mee te praten werd afgewezen. Daarom heeft GroenLinks Baarn besloten geen punten in te brengen. Lees hieronder onze brief aan de informateur.

 

Baarn, 16 april 2018

Betreft: Reactie GroenLinks Baarn op het coalitie-akkoord 2018

Geachte heer Jansma, beste Erwin,

Hierbij geven wij onze reactie op het concept-coalitieakkoord 'Duurzaam en Ondernemend Vooruit' van VVD, D66, CDA en CU/SGP.

De wijze waarop de coalitie-besprekingen zijn gevoerd, zijn een flinke stap richting meer transparant bestuur. GroenLinks is groot voorstander van het werken met een (in)formateur en het voeren van gesprekken in de openbaarheid. Ondanks dat zullen we geen gebruik maken van de mogelijkheid die u ons biedt om schriftelijk te reageren op de inhoud van het concept-coalitieakkoord. Ik zal toelichten waarom niet.

Wij vinden het teleurstellend dat de uitkomst van de informatieronde vooraf al vast stond. Het feit dat de onderhandelingen gevoerd zijn met vier zittend wethouders, die tevens kandidaat-wethouder zijn, maakt dat we ons afvragen of er naast de inhoudelijke aspecten ook niet teveel andere aspecten meespelen bij het tot stand komen van het akkoord. Wij pleiten er dan ook voor om in te toekomst, in het kader van het dualisme, een onafhankelijk informateur te benoemen, die los van persoonlijke belangen een verkenning uitvoert naar een optimale coalitie met draagvlak in de gehele samenleving.

Het concept-coalitieakkoord wat er nu ligt is een akkoord van vier partijen en geen raadsakkoord. Inbreng van de beoogde oppositiepartijen past daar ons inziens niet bij. Wij zijn van mening dat er een keuze gemaakt dient te worden tussen een coalitieakkoord OF een raadsakkoord. Een tussenvorm, zoals nu het geval is, leidt alleen maar tot valse verwachtingen over en weer. Bovendien heeft de vorm die gekozen is als gevolg dat GroenLinks Baarn wel een reactie mag geven, maar niet in de gelegenheid wordt gesteld om daadwerkelijk mee te praten over de diverse onderwerpen.

Onze inhoudelijke reactie zullen wij geven in een openbare raadsvergadering, zodra het definitieve coalitieakkoord wordt gepresenteerd. Naar verwachting is dit 25 april a.s.

Net als de afgelopen jaren zullen GroenLinks Baarn ook de komende periode weer constructief oppositie voeren. Dat wil zeggen dat u van ons weer regelmatig voorstellen tegemoet kunt zien en dat wij op dat moment graag op de inhoud het gesprek met de overige partijen aangaan.

Wij zien uit naar een goede samenwerking met de gehele raad en met het toekomstig college, zodat we gezamenlijk kunnen werken aan een duurzaam, sociaal en tolerant Baarn.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van GroenLinks Baarn
Heidi van Otten, fractievoorzitter