Het afgelopen half jaar was het hard werken voor de fractie. Er stonden belangrijke onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad, die de komende decennia van invloed zullen zijn op onze gemeente. Denk aan de samenvoeging van de Speeldoos en de Bibliotheek op de Rembrandtlaan, maar ook de herbestemming en renovatie van Soestdijk en de bouw van 100 woningen en een hotel met 120 kamers om dit te bekostigen, het erfgoedbeleid en het groenbeheer.

Zo vlak voor het reces staat er meestal niet zoveel spannends meer op de agenda. Het vaste recept bestaat uit de jaarrekening en de perspectiefnota. Dit zijn dikke boekwerken om door te spitten en daar heb je als raadslid je handen vol aan. Dit jaar stonden er voor de laatste vergadering voor het reces echter nog een aantal andere belangrijke onderwerpen op de agenda, zoals het bouwen van woningen op de strook grond tussen de Drakenburgerweg en de A1, Baarnsche Zoom (voorheen Noordschil) genaamd, maar ook de nota Recreatie & Toerisme en de financiën van de BBS, onze sociale dienst in Soest. De raad voegde daar zelf nog het cultuurhuis op de Brink aan toe.

Wonen langs de A1

Anderhalf jaar geleden gaf de gemeenteraad van Baarn een aantal kaders mee aan het college voor de bouwplannen langs de A1. Deze kaders waren helder en de wethouder zou daarmee aan de slag gaan.

Onze fractie is altijd kritisch geweest over het bouwen van woningen zo dicht op de snelweg. De fijnstof en geluidsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie worden hier namelijk ruimschoots overschreden – met alle gevolgen voor de gezondheid van de toekomstige bewoners. Ook de GGD is helder in haar advies: Er mogen “geen nieuwe gevoelige bestemmingen (ook woningen) binnen 300 meter van de snelweg [gebouwd worden] en zeker niet binnen 100 meteren ongeacht of voldaan wordt aan de wettelijke luchtkwaliteitsnormen.” Zolang de gezonderheidsrisico’s op gebied van luchtkwaliteit en geluid niet weggenomen kunnen worden, zijn wij tegen het bouwen van woningen op deze plek.

Met de door de raad vastgestelde randvoorwaarden, dachten wij eindelijk gehoor gevonden te hebben voor ons standpunt. We waren dan ook extra teleurgesteld toen de wethouder deze maand naar de raad kwam met 1 enkel scenario, wat in geen enkel opzicht voldeed aan de gestelde kaders. Het scenario was niet in het belang van Baarn en van de toekomstige bewoners van deze wijk, maar slechts die van de projectontwikkelaar. In de raadsvergadering hebben wij het plan dan ook linea recta naar de papierversnipperaar verwezen.

Wij waren gelukkig niet de enigen die zwaar teleurgesteld zijn in de wethouder. De raad sprak uit dit voorstel zo slecht te vinden dat ze er niet eens over wilde stemmen. Een wethouder die de kaders van de raad negeert, verliest het vertrouwen van de raad. Een duidelijk signaal was dus op zijn plaats.

Financiële zorgen bij de BBS

GroenLinks heeft de afgelopen jaren steeds gewaarschuwd dat het niet goed gaat bij de BBS. Helaas bleek onze zorg terecht. Er is een tweede directeur benoemd om orde op zaken te stellen. Dat kost veel geld, maar is hard nodig. Nu moeten we ervoor zorgen dat de BBS weer een prettige werkplek wordt waar goede dienstverlening aan de cliënten centraal staat. En dat willen we nauwgezet volgen. Daarom zijn we blij dat de motie die we samen met een aantal andere fracties indienden is aangenomen. Daarmee borgen we dat de raad minimaal eens per kwartaal wordt geïnformeerd over de voortgang, zodat we tijdig kunnen bijsturen wanneer dit nodig is. Ook hier blijkt het dus van belang om onze kaderstellende en controlerende rol serieus te nemen en dan dat blijven we daarom ook doen.

Cultuur op de Brink

In maart besloot een meerderheid van de gemeenteraad om de bibliotheek te verhuizen naar de Speeldoos. Een besluit waar onze fractie niet achter stond.

GroenLinks Baarn is altijd voorstander geweest van een breed cultuurhuis in het centrum van Baarn. Dit college heeft deze optie nooit serieus onderzocht. Het moest en zou op de Rembrandtlaan gebeuren, ondanks alle zorgen uit de raad en de samenleving.

Nu ligt er een kans om door ons gedroomde plan werkelijkheid te laten worden. Een projectontwikkelaar heeft de Arcade aangekocht en is bereid te onderzoeken of dit verbouwd kan worden tot een breed cultuurhuis. Wij zijn er van overtuigd dat dit precies is wat Baarn nodig heeft om vitaal te blijven, met kunst, cultuur en ontmoeting voor iedereen. Dat is goed voor onze inwoners en onze ondernemers.

We zijn dan ook blij dat de motie van VoorBaarn over dit onderwerp bijna unaniem werd aangenomen. De betreffende projectontwikkelaar heeft tot half september de tijd om met een plan te komen. Tot die tijd staan de plannen voor de Rembrandtlaan op een laag pitje.

Wij hopen natuurlijk dat het lukt om er een mooi project van te maken en zullen in september met de andere fracties in de gemeenteraad het debat voeren hierover. Het blijft dus nog even spannend.