Met grote ontsteltenis hebben wij vorige week geconstateerd dat prachtige, bloeiende en zeer beeldbepalende bomen zijn gekapt op diverse plaatsen in Baarn, zoals de veldjes op bijvoorbeeld de Professor Meijerslaan en de Professor Krabbelaan, de Plataanlaan, de Acacialaan en de Jan Steenlaan. Daarom vragen wij het college om opheldering.

Op de website Baarn.nl/bomenkap2020 kunnen we lezen dat er een kapvergunning is afgegeven voor 179 gemeentelijke bomen om de kap van 226 zogenoemde risicobomen mogelijk te maken. Een deel van deze bomen is zeer beeldbepalend. De impact is daarom groot. We betreuren het dan ook dat er geen actieve communicatie heeft plaatsgevonden over de voorgenomen kap. Bovendien vinden wij het moment van kappen op zijn zachtst gezegd erg ongelukkig. De inspectie van de bomen vond reeds in 2019 plaats. De kapvergunning is in januari verleend. Bomen die een gevaar vormen voor de omgeving hadden dus ruimschoots voor het broedseizoen gekapt kunnen worden. Daarom willen wij het volgende van het college weten:

  1. Waarom is er voor gekozen om 1 gecombineerde kapvergunning aan te vragen voor de kap van 226 gemeentelijke bomen? Deelt het college onze mening dat een gecombineerde kapvergunning voor 179 gemeentelijke bomen op het adres Stationsweg 18 geen recht doet aan de impact die de kap van een groot aantal beeldbepalende bomen met zich mee brengt? Deelt het college onze mening dat actieve communicatie op zijn plaats was geweest waar het beeldbepalende bomen betreft?
  2. Is er, indien er sprake is van oude, beeldbepalende bomen, een second opinion/contra-expertise gevraagd bij een bomendeskundige, gericht op het behoud van deze bomen? Zo niet, waarom niet?
  3. Waarom worden deze bomen in het bloei- en broedseizoen gekapt? Indien er sprake is van een spoedeisend karakter, kunt u dit toelichten en aangeven welke maatregelen zijn getroffen om schade aan flora en fauna te beperken?
  4. In de vorige maand aangenomen GroenVisie prijst de wethouder onze mooie bomen die bijdragen aan het behoud en versterking van het groene identiteit van Baarn. In de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit Baarn” staat als streven voor Baarn-Noord “Zoveel mogelijk behoud van bomen in openbare ruimte.” Op welke wijze wordt hier invulling aan gegeven bij de herplant van de gekapte en nog te kappen risico-bomen?
  5. Op de hierboven genoemde website is niks terug te vinden over het herplantplan.
  • Is dit plan reeds gereed? Zo ja, dan ontvangen wij dit graag.
  • Op welke wijze worden omwonenden betrokken bij dit plan?
  • U geeft aan dat de her te planten bomen beter bestand zullen zijn tegen hitte en tegen droogte. Wordt er bij de soortenkeuze ook rekening gehouden met het versterken van de (bio)diversiteit, zodat het risico op sterfte door ziekten wordt verkleind?
  1. Dit is niet de eerste keer dat er ophef ontstaat rondom het kappen van bomen. Hoe gaat u er voor zorgen dat in de toekomst de communicatie hierover verbetert?

Zijn er bij jou in de buurt ook bomen gekapt? Laat het ons weten en stuur een foto. Het liefst zowel een foto van voor de kap als en foto van na de kap. Je kunt deze mailen aan fractie@groenlinksbaarn.nl