Fractievoorzitter Heidi van Otten sprak de volgende woorden tijdens de raadsvergadering van 15 juli 2020:

"Vanavond zijn alle ogen gericht op de gemeenteraad van Baarn; 19 doodgewone inwoners van onze gemeente die een besluit moeten nemen over de toekomst van Landgoed Paleis Soestdijk. Nationaal erfgoed in een prachtig natuurgebied. En hoewel er gesproken wordt over een nationaal belang, is het niet het rijk dat hiervoor de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen. Integendeel, het rijk wilde van het landgoed af. Heeft het verkocht met miljoenen euro’s aan achterstallig onderhoud. Het rijksvastgoedbedrijf trekt zijn handen ervan af. En op ons als gemeenteraad van de kleine, rustige gemeente die Baarn doorgaans is, rust nu de zware verantwoordelijkheid om te beslissen voor de toekomst van dit paleis. De afgelopen weken hebben we ons uitgebreid laten informeren door voor- en tegenstanders. Vorige week hebben we hierover in deze raad gedebatteerd.

En vanavond nemen we een besluit. Wat GroenLinks betreft nog geen definitief besluit. En dat hoeft gelukkig ook niet. We zitten in de fase van het voorontwerpbestemmingsplan. Nog lang niet alles is uitgewerkt. Wat betekent dat er nog volop ruimte is om onze wensen en bedenkingen mee te geven. En dat zullen we vanavond dan ook uitgebreid doen. Een jaar geleden heeft deze raad een motie aangenomen waarin we de woningbouw, die als kostendrager dient voor het project, beperkt wilden toestaan. Allen OP het huidige marechausseeterrein. Het voorliggende plan laat zien dat het overgrote deel van de appartementen daarbuiten zijn gesitueerd. In deze vorm kunnen wij nu niet instemmen met het plan. Maar wanneer dan wel?

Vorige week gaf ik al aan dat het voor GroenLinks een bijna onmogelijke afweging is. Behoud en herstel van een nationaal monument, een icoon in onze geschiedenis, maar wel ten koste van een waardevol natuurgebied. Natuur die in deze tijd behoorlijk onder druk staat. Wij zijn er dan ook nog niet uit. Voor ons mist in deze fase nog de benodigde informatie om deze afweging op een goede en zorgvuldige manier te kunnen maken. De plannen voor de restauratie en het herstel van het paleis en de paleistuinen zien er prachtig uit en ik geloof best dat de appartementen midden in het bos erg gewild zullen zijn, maar de plannen voor het natuurherstel en de natuurcompensatie die nodig is om deze plannen uit te mogen voeren zijn nog niet uitgewerkt. De komende periode wordt dan ook cruciaal.

Hoe zorgen we ervoor dat het herstel van een nationaal monument niet ten koste gaat van een belangrijke ecologische verbindingszone in het Natuurnetwerk Nederland? Hoe zorgen we ervoor dat we het leefbaar houden voor de iedereen in de omgeving? Maar vooral: hoe leggen we alle mooie ambities over duurzaamheid, natuurbeheer en het beperken van de overlast vast in harde afspraken? Want ook als Dhr. en Mevr. Meijer over een aantal jaar niet meer betrokken zijn bij het landgoed, wil ik er van op aan kunnen dat onze afspraken overeind blijven. De afgelopen periode hebben we veel mensen gesproken. Hierdoor hebben wij ons standpunt wat kunnen uitdiepen. Van een harde ‘NEE, want het voldoet niet aan de motie’ naar en ‘NEE, tenzij aan een aantal voorwaarden wordt voldaan’. Want wij begrijpen ook wel dat het paleis nodig gerestaureerd moet worden en dat het rijksvastgoedbedrijf dit niet gaat doen. Dus hebben we ons afgevraagd: wat is er voor nodig om ‘JA’ te kunnen zeggen? Voor ons zijn dat: harde waarborgen voor de natuurcompensatie, niet meer bouwen dan strikt noodzakelijk, een goede en duurzame verkeersafwikkeling en een beperkte hoeveelheid evenementen.

Moties & amendementen

Dit alles heeft geresulteerd in een aantal moties en amendementen. Wijzigingsvoorstellen op het voorliggende raadsvoorstel. Aandachtspunten voor de nadere uitwerking. In aanvulling op de voorstellen die mede namens GroenLinks reeds door dhr. Eijbaard en zometeen ook door mevr. Oortman Gerlings worden ingebracht, wil ik bij nog 2 moties indienen. Ik zal deze nu voorlezen:
Motie Klankbordgroepen

Motie Mobiliteit

Als deze wijzigingen worden aangenomen, kunnen wij vanavond wel instemmen met het ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan, kunnen wij instemmen met het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan binnen de kaders die de raad vanavond meegeeft. En dan zullen wij volgend jaar bij de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan toetsen of aan deze voorwaarden wordt voldaan, zodat wij op basis van de nader uitgewerkte plannen definitief JA of NEE kunnen zeggen. En dan hoop ik dat er over een tijdje een plan ligt waar cultuurhistorie, ecologie, recreatie en economie met elkaar in evenwicht zijn.

Voor GroenLinks is het belangrijk dat er een goede balans ontstaat tussen cultuurhistorie, ecologie, recreatie en economie. Met de ingediende moties en amendementen verwachten wij voldoende waarborgen hiervoor te kunnen inbouwen. Of wij vanavond voor of tegen stemmen is dan ook afhankelijk van of de moties en amendementen op een meerderheid in deze raad kunnen rekenen.

“ "Politiek is net als het echte leven vaak een kwestie van geven en nemen. Zo werk je constructief samen en kom je tot een betere voorstellen. Eerder vanavond gaf ik aan dat GroenLinks onder strikte voorwaarden kon instemmen met het in procedure brengen van het voorontwerpbestemmingsplan. We hebben de afgelopen weken daarom samen met de PvdA en later ook met de VVD hard gewerkt aan de verschillende moties en amendementen om het voorstel zo aan te passen dat we voor kunnen stemmen. En daarbij hebben we ook de wensen van andere fracties betrokken. Want ook een aantal punten die voor ons wellicht minder belangrijk zijn, kunnen we steunen als deze door anderen wel als belangrijk worden gezien. Ik spreek hier de hoop uit dat we door samen te werken tot een beter en breed gedragen voorstel kunnen komen wat ook wij kunnen steunen. Met deze wijzigingen op het voorstel hebben zien wij voldoende aanknopingspunten om in te kunnen stemmen met het in procedure brengen van het voorontwerpbestemmingplan." ”

Heidi van Otten Fractievoorzitter