Vorige week woensdag kwam de Baarnse gemeenteraad in de nieuwe samenstelling voor het eerst na de installatie bijeen om besluiten te nemen.

Fietspad landgoed Soestdijk

Tijdens het vragenhalfuurtje aan het begin van de Besluitraad werden er onder meer vragen gesteld door de PvdA over de aanleg van het fietspad door het bos achter landgoed Soestdijk. Ook de fractie van GroenLinks heeft hier heel veel vragen over. Het college van B&W heeft steeds gezegd dat dit fietspad zoveel mogelijk de bestaande bospaden zal volgen. Maar nu het tracé in het bos is uitgezet en 'schoongemaakt' blijkt dat het nieuwe fietspad op diverse plaatsen afwijkt van de bestaande paden.

Zo loopt het over een strook grond die oorspronkelijk bij het terrein van Soestdijk hoorde, maar speciaal voor dit doel is overgenomen door de gemeente. Elders loopt het pad dwars door een oude hakhoutwal die dateert van ver voor de aanleg van het huidige bos. Zo’n oude houtwal heeft een hoge ecologische en cultuurhistorische waarde en geniet in principe dan ook een beschermde status.

Natuurorganisaties hebben ook zorgen geuit over de betonverharding die het fietspad moet gaan krijgen. Beton zou ringslangen en andere in dit gebied voorkomende reptielen aantrekken omdat het langer warm blijft dan bosgrond, met het risico dat ze door fietsers platgereden worden.

De vragen van de PvdA werden door de wethouder niet beantwoord in het vragenhalfuurtje, omdat dezelfde vragen eerder al schriftelijk ingediend waren en de concept-beantwoording daarvan nog niet was besproken in het college. Het college stelde de raad daarom voor om de antwoorden op de schriftelijke vragen af te wachten. De werkzaamheden aan het fietspad zijn voorlopig stilgelegd in afwachting van de beantwoording.

Gezien de urgentie van deze kwestie wilde de raad echter niet wachten tot de eerstvolgende reguliere raadsvergadering en nam het besluit om op woensdag 11 mei een extra raadsvergadering in te lassen om de antwoorden van het college te bespreken.

Subsidieverlening in Baarn

Een volgend agendapunt was de uitkomst van het onderzoek ‘Subsidieverlening in Baarn’ dat de Baarnse rekenkamercommissie uitgevoerd heeft. Kort samengevat concludeert de commissie dat de subsidieverordening die de gemeente hanteert een goede basis biedt voor het subsidieproces, maar dat er in de praktijk nog wel wat tekortkomingen zijn.

De reactie van het college op de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie was nogal afhoudend. Dat was voor een aantal fracties in de raad (PvdA, GroenLinks, D66 en 50Plus) aanleiding om deze aanbevelingen verder aan te scherpen in een amendement op het raadsvoorstel. Dit amendement werd unaniem aangenomen.

Verkeerscirculatieplan centrum

‘Plan van aanpak verkeerscirculatieplan centrum Baarn’ was een bespreekpunt dat een week eerder in het Debat in de Raad tot de nodige discussie had geleid. De weidse titel van dit raadsvoorstel was nogal misleidend; het gaat hier slechts om het maken van een plan om ongewenst verkeer uit de Laanstraat te weren, in samenspraak met winkeliers en omwonenden. Een meerderheid van de raad wenste het gebied waarvoor het plan wordt ontwikkeld door middel van een amendement uit te breiden tot het hele centrum.

In eerste instantie was GroenLinks geneigd om hierin mee te gaan, maar de wethouder overtuigde ons ervan dat dit raadsvoorstel beter beperkt kan blijven tot de Laanstraat en directe omgeving. We hebben het amendement dan ook niet gesteund. Het lijkt ons beter om in de komende coalitiebesprekingen duidelijke afspraken te maken over het ontwikkelen van een Baarn-omvattend verkeerscirculatieplan.

Motie Winkeldeuren

Het hoogtepunt van de avond kwam helemaal aan het eind, toen een aantal moties werd behandeld over onderwerpen die niet op de agenda stonden. Ons fractielid Anne Sluijs diende namens GroenLinks en met D66 en PvdA als mede-indieners haar allereerste motie in, getiteld ‘Winkeldeuren dicht voor het klimaat’.

In de motie werd het college verzocht '...om zo snel mogelijk in overleg te treden met de winkeliersvereniging om tot een gezamenlijk actie te komen voor alle winkeliers over hoe de deuren gesloten kunnen blijven en het wel tegelijkertijd duidelijk is voor het winkelend publiek dat de winkels open zijn'.

De motie werd unaniem aangenomen. Het feit dat onze fractie het idee en een eerste opzet voor deze motie aangereikt kreeg vanuit onze betrokken achterban maakt dit succes zo mogelijk nog groter!