Oplettende lezers van de lokale en regionale pers kennen het verhaal inmiddels wel, maar hierna toch nog een korte samenvatting.

Maarschalksbos

In 1920 schonk ‘mejuffrouw’ Van IJsendijk het Maarschalksbos aan de gemeente Baarn onder een aantal voorwaarden. Zo moest het bos een vrij toegankelijke wandelplaats blijven. En er mocht niets op het terrein gebouwd worden, behalve de koepel die er toen al stond. In 1965 is met de erfgenamen van Van IJsendijk afgesproken dat zij afstand doen van de naleving van enkele bepalingen van de schenkingsvoorwaarden. Zo werd het mogelijk een ziekenhuis te bouwen. 

Nu, bijna 60 jaar later, wil de directie van Meander dit ziekenhuisgebouw afstoten omdat het verouderd is. En het is te groot voor de polikliniek die ze in Baarn willen houden. Op een andere plek op het terrein wordt dan een modern medisch centrum gebouwd met een kleine polikliniek en ruimtes voor andere zorgverleners. Het huidige ziekenhuis zou verbouwd kunnen worden tot woningen, bijvoorbeeld voor mensen die een vorm van zorg nodig hebben.

Voer voor juristen

Over de vraag of zulke plannen passen binnen de afspraken die toen met de erfgenamen van Van IJsendijk gemaakt zijn, lopen de meningen uiteen. Een aantal omwonenden kwam begin maart bij de informatieraad inspreken. Zij betoogden dat het ziekenhuis geen andere bestemming zou mogen krijgen, en afgebroken moet worden zodra het zijn huidige functie verliest. 

Het college heeft een notaris en een advocaat om advies gevraagd. Na bestudering van de overeenkomsten concluderen beiden dat de gemeente heel waarschijnlijk in haar recht staat als zij doorgaat met de herontwikkeling. Toch kwam de fractie VoorBaarn bij de behandeling van het raadsvoorstel op 29 maart met een motie waarin ze het college oproept:

  • om geen onomkeerbare besluiten te nemen voordat overeenstemming is bereikt met de erfgenamen over de voorgestelde herontwikkeling;
  • of anders te wachten tot er een duidelijke uitspraak van de rechter ligt. 

GroenLinks steunde de motie, die unaniem werd aangenomen, omdat ook wij vinden dat de gemeente geen onnodige financiële risico’s moet lopen in deze zaak.

Duurzame herontwikkeling

GroenLinks diende, ook namens coalitiegenoten VoorBaarn, PvdA en D66, een amendement in om hogere eisen te stellen aan duurzaamheid bij de nog te ontwikkelen plannen. Waar het college voorstelde om niet of nauwelijks boven de wettelijke regelgeving uit te gaan, willen wij de lat een stuk hoger leggen. In het vorig jaar gesloten coalitieakkoord staat dat Baarn in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal zal zijn. Om dat te bereiken moeten nieuw- en verbouwprojecten van nu af aan zeker klimaatneutraal zijn. Dat kost nu misschien meer geld, maar dat geld verdienen we op de langere termijn dubbel en dwars terug. 

Zorgwoningen

Er werden nog twee andere amendementen ingediend, beide gesteund en meeondertekend door GroenLinks. D66 kwam met een amendement om het wonen in het voormalige ziekenhuis te beperken tot alleen ‘wonen met zorg’ (dus niet voor andere groepen woningzoekenden). Daarmee blijft het plan zo dicht mogelijk bij het in 1965 aangepaste legaat. 

De PvdA diende een amendement in om te streven naar minimaal 30% sociale huurwoningen. Daar is GroenLinks het van harte mee eens. Alle amendementen zijn aangenomen, net als een motie van VoorBaarn om te onderzoeken of verhuizing van het zorgcentrum Santvoorde mogelijk zou zijn. Daarmee zou het huidige gebouw (of terrein) van Santvoorde beschikbaar kunnen komen, om bijvoorbeeld betaalbare woningen voor starters te realiseren.

Twee niet-geagendeerde moties  

Aan het eind van de vergadering behandelde de raad nog twee moties die niet op de agenda stonden:

Convenant duurzame woningbouw

De eerste motie werd ingediend door D66, ook namens de drie coalitiegenoten. In deze motie wordt het college gevraagd om de gemeenteraad te informeren en te laten meebeslissen over het ambitieniveau van de gemeente Baarn bij ondertekening van het ‘convenant duurzame woningbouw’ van de provincie Utrecht. D66 trekt de motie in na een toezegging van wethouder Steven de Vries dat hij vóór de zomervakantie een informatiebrief naar de raad zal sturen waarin hij ingaat op de verzoeken uit de motie.

Aanvliegroute Schiphol

De tweede motie, met de titel ‘Voorkom extra geluids- en milieubelasting door vierde aanvliegroute Schiphol’, was afkomstig van GroenLinks. Hierin wordt het college opgeroepen om samenwerking te zoeken met de provincie Utrecht en omliggende gemeenten. De inzet is dat de bewoonde kernen en het groene buitengebied - waaronder ook kwetsbare Natura2000-gebieden - door deze nieuwe aanvliegroute niet extra worden belast.

Ook deze motie wordt ingetrokken na een toezegging van wethouder Mark Eijbaard dat hij, in het overleg met de provincie en met betrokken gemeenten, zoals altijd het Baarnse belang zal behartigen.

Kijk de vergadering terug

Vergadering Debat in de Raad 22 maart 2023.

Heb je vragen of wil je reageren? Neem contact met ons op.