Dat betekende een nieuwe taakverdeling binnen de fractie. Kennismaken met de andere fractievoorzitters en met vertegenwoordigers van belangrijke organisaties in Baarn. En dan nog alle administratieve rompslomp rond het begin van een raadslidmaatschap. Nu we vanwege corona digitaal vergaderen komen daar ook nog technische uitdagingen bij. Inmiddels ben ik ‘op orde’ en sta ik gesteld om voluit invulling geven aan mijn nieuwe taak. En dat is nodig ook, want er komen een paar grote dossiers aan.

Hoewel de agenda in november geen controversiële punten te zien gaf, was er genoeg aanleiding om het GroenLinks-geluid stevig te laten klinken.

Fietspad Pijnenburg

Naar aanleiding van een petitie van het comité ‘Fietsvrienden Pijnenburg’ stelden we mondelinge vragen over de afsluiting van het fietspad over landgoed Pijnenburg door de landgoedeigenaar. Door die afsluiting zijn fietsers nu veroordeeld tot de slecht onderhouden  en gevaarlijke Embranchementsweg. Het comité heeft al diverse berichten ontvangen van fietsers die gestopt zijn met vrijwilligerswerk en ouders die bezorgd zijn over de veiligheid van hun kinderen.

Twee vrouwen met een geel spandoek waarop staat: Fietspad Pijnenburg weer open.. Of een goed alternatief!
De initiatiefnemers van burgerinitiatief Fietsvrienden Pijnenburg (via: www.fietsvriendenpijnenburg.nl)

Wethouder Vissers kon geen hoop bieden dat het fietspad snel weer open zal gaan. Wel verzekerde ze dat ze met de buurgemeenten Soest en De Bilt in gesprek is over grenscorrecties, zodat Baarn het onderhoud van de Embranchementsweg kan overnemen. De buurgemeenten zijn echter niet van zins om de benodigde bruidsschat op te hoesten. Wordt vervolgd, omdat het comité ook een handhavingsverzoek bij de gemeente heeft ingediend.

Je kunt onze vragen en de reactie van de wethouder hier terugluisteren (tijdens het onderdeel Vragenhalfuur).

Ja-ja-sticker

Onze fractie stemde van harte in met de wijziging van de Afvalstoffenverordening die het mogelijk maakt om per 1 januari a.s. in Baarn de ‘ja-ja’-sticker in te voeren. Een bewuste keuze om reclamedrukwerk te weren wordt daarmee een bewuste keuze om reclamedrukwerk te ontvangen. Dat gaat hoe dan ook minder afval opleveren. En dat is hard nodig. Om te beginnen voor onze aarde. Maar op termijn wellicht ook voor onze minder draagkrachtige inwoners. Minder afval zou uiteindelijk toch moeten kunnen leiden tot verlaging van de vorige maand enorm gestegen afvalstoffenheffing.

Ja-ja-sticker.

Transitievisie Warmte

De vaststelling van de Transitievisie Warmte Baarn 2020 was voor ons als groene partij een mijlpaal. Eindelijk worden stappen gezet op de lange weg naar een duurzame energievoorziening, met de woonwijken Staatsliedenwijk, Eemdal-Noord en Amaliapark en de bedrijventerreinen De Drie Eiken en Noordschil als proeftuin.

In onze inbreng stelden we dat de energietransitie een enorme klus is waarin je als gemeente inwoners, bedrijven en instellingen actief moet meenemen. Dat betekent goed toegankelijke informatie en actieve, stimulerende communicatie. Waarom is de energietransitie nodig? Hoe pak je het aan? En hoe zorg je ervoor dat het voor alle inwoners van Baarn betaalbaar blijft? We benadrukten nog eens hoe gelukkig we ons mogen prijzen dat Baarn deskundige en betrokken inwoners heeft die advies en ondersteuning kunnen bieden bij de energietransitie. Dan wordt het een project van ons allemaal.

Ericastraat

Het oude gebouw van Bosch en Keuning aan de Ericastraat gaat eindelijk tegen de grond. Er komen 28 woningen voor in de plaats en dat is mooi. We waren echter minder te spreken over het feit dat kopers van de goedkoopste woningen nog eens 20.000 euro extra moeten aftikken voor een parkeerplaats. Daarmee wordt de woning minder bereikbaar voor kopers met een wat smallere beurs. Wij betoogden dat dat niet in de geest van de Visie Wonen is. Betaalbare koopwoningen moeten ook echt betaalbaar zijn.

Dit soort creatieve trucs van projectontwikkelaars werken de doorstroming tegen, waardoor er aan de onderkant van de woningmarkt minder woningen vrijkomen. En dat is zeer ongewenst in een gemeente met zo veel woningzoekenden.

Van motie naar emotie

En toen, aan het einde van een rustig voortkabbelende Besluitraad, sloeg alsnog de vlam in de pan.

D66 riep het college op om in het eerste kwartaal van 2021 in kaart te brengen waar de zwaarste klappen gaan vallen als gevolg van de coronapandemie en een globale doorkijk te geven naar mogelijke maatregelen en daarvoor benodigde budgetten. Wat ons betreft een goed idee, want dan kun je op tijd bestaande regelingen voor kwetsbare inwoners herijken en waar nodig nieuw beleid ontwikkelen. Wij waren dan ook mede-ondertekenaar.

De discussie over de motie begon rustig, maar halverwege sloeg de sfeer om. Nota bene één van de oppositiepartijen las in de motie een verkapte beschuldiging dat het college te weinig doet. De ene na de andere partij vloog in de gordijnen en zelfs onze doorgaans zo kalme burgemeester liet zich meeslepen door de emotie. De verzekering van de indiener dat de motie zo niet moest worden uitgelegd was echter aan dovemansoren gericht.

Van motie naar emotie. Ik vond het een merkwaardige gang van zaken en heb dat ook uitgesproken. Het is goed om scherp te debatteren, maar de indieners van een motie beschuldigen van iets dat er niet is geeft geen pas. Hoe dan ook: 11 van de 19 raadsleden stemden alsnog in met het voorstel.

In december op het programma: het Cultuurhuis!

Alle raadsvergaderingen zijn online te volgen via RTV Baarn of baarn.raadsinformatie.nl. Op die laatste site vind je ook de agenda van de raad.