Door lange wachttijden bij de teststraten gebeurde het dat ik zowel de Informatievergadering in de eerste week als de Debatvergadering een week later thuis op de bank voor de televisie moest volgen. Gelukkig kreeg ik een negatieve uitslag en kon ik er tijdens de Besluitvergadering wel bij zijn. In deze terugblik wil ik jullie meenemen in onze afwegingen bij een viertal raadsvoorstellen.

Tolweg 2-4-6

Als raadslid ben je continu bezig met belangenafwegingen. Dat kan soms lastig zijn, want welk belang weegt zwaarder? In dit geval was de afweging tussen enerzijds het bouwen van ruim 100 betaalbare woningen, die hard nodig zijn in Baarn: de wachtlijst voor een sociale huurwoning is inmiddels opgelopen tot 8 jaar. Anderzijds heb je de belangen van de ondernemers die met de komst van deze woningen vrezen te worden belemmerd in hun bedrijfsactiviteiten. Een terechte zorg overigens, want niemand kan garanderen dat de nieuwe bewoners, of de bewoners na hen, niet zullen klagen over het nachtelijke vrachtverkeer voor hun deur. Niet voor niets kiezen we ervoor om bedrijven zoveel mogelijk naar de bedrijventerreinen te verplaatsen.

In 2018 diende GroenLinks tijdens de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen een amendement (wijzigingsvoorstel) in op het plan voor woningbouw op de Tolweg. De raad steunde dit unaniem, waardoor de wethouder de opdracht meekreeg om, voordat de plannen verder zouden worden uitgewerkt, advies in te winnen van de omliggende bedrijven en de consequenties van wonen op De Drie Eiken in beeld te brengen. De resultaten van dit onderzoek kwamen gelijktijdig met het nader uitgewerkte bouwplan binnen. De vraag of het wel verantwoord is om op deze locatie te bouwen lag daarmee niet meer open op tafel. Een gemiste kans, want de discussie bleef hangen bij deze vraag, waardoor niet inhoudelijk gesproken kon worden over het voorgestelde bouwplan.

De omliggende bedrijven voelden zich niet gehoord en participatie had nauwelijks plaatsgevonden. Voor de raad was het haast onmogelijk om de plannen op hun inhoud te beoordelen.

Tussen de Informatie- en de Besluitvergadering vond er intensief overleg plaats tussen de verschillende raadsfracties, de ondernemers, de projectontwikkelaar en Eemland Wonen. Alle belangen zijn daarbij nog eens zorgvuldig afgewogen. De conclusie was dat het voorstel nog niet rijp was voor besluitvorming, zoals dat zo mooi heet. Wat zoveel betekent als: er zijn nog te veel losse eindjes die eerst moeten worden opgelost, voordat we hier als raad een uitspraak over gaan doen.

De projectontwikkelaar heeft toegezegd aan de slag te gaan met een aantal verbeterpunten, zodat de woningen niet langer óp het bedrijventerrein, maar náást het bedrijventerrein komen te staan. Zo hopen we de ondernemers tegemoet te komen en toch de broodnodige woningen te laten bouwen. Zodra het aangepaste plan terug komt naar de raad, zullen wij als fractie beoordelen of we de aanpassingen voldoende vinden om in te kunnen stemmen met deze plannen. Uiteraard zullen we ook dan weer met de verschillende belanghebbenden spreken over hun visie op het geheel.

Toekomstvisie Werklocaties

Ook het voorstel over de toekomst van onze bedrijventerreinen werd niet zonder slag of stoot aangenomen door de raad. Er was veel kritiek van ondernemers, die aangaven niet geraadpleegd te zijn. Een gemiste kans vinden wij. Want een toekomstvisie voor bedrijven, maak je mét de ondernemers. Daarom hebben wij samen met onder andere de PvdA een voorstel ingediend om het college opdracht te geven samen met de ondernemers aanvullend onderzoek te doen naar de behoeften aan uitbreidingsmogelijkheden en de mogelijkheden voor uitplaatsing van bedrijven vanuit de woonwijken naar de bedrijventerreinen. Het amendement kreeg een meerderheid van stemmen en daarmee konden wij als fractie ook instemmen met het gewijzigde voorstel over de toekomstvisie voor werklocaties in Baarn.

Mobiliteitsvisie

Ook op de agenda stond een nieuwe mobiliteitsvisie voor Baarn. Op een paar kleine puntjes na vinden we het een erg mooie visie op onze mobiliteit voor de komende jaren. Met veel ruimte voor de fiets. Zodat Baarn nog aantrekkelijker en leefbaarder wordt. Wel heeft de raad door middel van twee amendementen de visie enigszins aangepast. Er stonden een aantal nog te onderzoeken opties in waarvan wij op voorhand al zeiden: dat willen we niet, dus steek geen geld en energie in een onderzoek. Het ging om een verhard fietspad door het Baarnse Bos en het doortrekken van de Bestervaerweg naar Soest, dwars door het polderlandschap. Gelukkig zijn deze passages geschrapt.

Een visie staat of valt met de uitvoering daarvan. We zijn dan ook erg benieuwd naar de uitvoeringsagenda en hopen dat deze net zo ambitieus is als deze visie. Daarom heeft de raad de wethouder opdracht gegeven om jaarlijks aan de raad voor te leggen welke projecten worden opgepakt.

Regionale Energiestrategie

Iedere gemeente in Nederland moet voor 1 oktober een besluit nemen over het concept-bod voor de Regionale Energiestrategie (RES). Baarn valt onder de regio Amersfoort. Met deze regio is een plan bedacht op welke wijze duurzame energie kan worden opgewekt. Voor de periode tot 2030 heeft het rijk aangegeven dat de regios zich moeten beperkten tot de bewezen technieken van zon- en windenergie.

Het raadsvoorstel over de RES leek weinig los te maken in de raad. Een poging van de VVD om tot een debat te komen, mislukte. Extra frustrerend voor mij dat ik niet in de zaal zat maar thuis op de bank, omdat ik binnen GroenLinks de portefeuille Klimaat & Energie op me neem en me uitgebreid had voorbereid op dit debat. Best lastig voor een mederaadslid om dat debat onverwachts over te nemen.

Hoe dan ook leek het signaal duidelijk. De raad zou zonder debat instemmen met het voorstel. Het leek dan ook geen zin te hebben om nog met wijzigingsvoorstellen te komen. Tot er woensdagmiddag 16:00 uur, vier uurtjes voor de Besluitvergadering, een motie van de VVD in mijn mailbox verscheen. Een motie om de beschermde natuurgebieden te ontzien en geen grootschalige zonneweiders of windparken te plaatsen in Natura 2000-gebieden of het NNN-gebied. Een motie die zeker op onze steun kon rekenen. De RES werd daarmee van een hamerstuk (een vergaderstuk dat zonder discussie of stemming ‘afgehamerd’ wordt), alsnog een bespreekstuk.

De motie haalde het. Al was er ook kritiek. Terechte kritiek. Want als we dit niet willen, wat dan wél? Wat GroenLinks betreft verlagen we geenszins onze ambitie. In Amersfoort is zelfs een oproep gedaan om de ambitie te verhogen. Dat betekent dat we hard aan de slag moeten. Aan de slag met het zoeken naar geschikte locaties voor het opwekken van duurzame energie, maar ook met de opdracht om zoveel mogelijk energie te besparen. Want voor alle energie die we níet gebruiken, hoeven we ook geen windmolen te plaatsen.