In het uitnodigingskader zonne- en windenergie staan de locaties en voorwaarden waaronder zonneweides ontwikkeld kunnen worden in Baarn. De gemeente Baarn wil in 2030 minstens de huidige eigen elektriciteitsvraag duurzaam opwekken op eigen grond. Voor grote windmolens is gebleken dat er in de gemeente Baarn geen ruimte is, maar voor zonneweides wel. En deze zijn hard nodig.

Een maand geleden stond dit onderwerp al op de agenda, maar toen werd dit vanwege een twijfelachtige gang van zaken uitgesteld. 'Een gelegenheidscoalitie van VVD, VoorBaarn en CDA deed een opzichtige poging om het Baarnse debat over energie uit zon en wind bij voorbaat de nek om te draaien,' schreef ons raadslid Jeroen Bosman (lees hier zijn reconstructie).

Sindsdien heeft GroenLinks met de fracties van de PvdA, D66 en de ChristenUnie/SGP intensief samengewerkt met als resultaat een amendement (wijzigingsvoorstel) en twee moties om zoveel mogelijk partijen te bewegen om het uitnodigingskader toch nog aan te nemen.

En met succes. Na aanname van het amendement stemde een meerderheid voor het raadsvoorstel. Dat betekent een héle belangrijke stap voor ons klimaat en onze doelen. Want het klimaat wacht niet langer.

Lees hieronder de spreektekst terug van Jeroen Bosman. 

Spreektekst

Vier weken geleden was ik boos. En die boosheid ging dieper dan irritatie over een politiek spelletje. Onder die boosheid lag een diepe bezorgdheid. Een diepe bezorgdheid om de toekomst van de generaties na ons. Ik voelde een urgentie om als hun vertegenwoordiger stappen te zetten. Een gevoel van urgentie dat ik op dat moment niet bij alle fracties bespeurde.

Ruim een week geleden heb ik de fracties die wél een Uitnodigingskader zonne- en windenergie wilden vaststellen bij elkaar geroepen om te kijken of we een brug zouden kunnen slaan. We hebben daarbij serieus gekeken welke zorgen er leefden bij de fracties van - toen nog - VVD, VoorBaarn en CDA. En we hebben daarin knopen doorgehakt. Met als resultaat: een amendement en twee moties.

Voor D66, PvdA, ChristenUnie / SGP en onze fractie blijft recht overeind staan dat er een Uitnodigingskader zonne- en windenergie moet komen. We zijn ervan overtuigd dat je heldere criteria moet hebben om initiatieven voor zonneweiden te kunnen beoordelen. Waar mag het? En onder welke voorwaarden?

Net als een maand geleden sluiten we de zoekgebieden in het NatuurNetwerk Nederland en het Weidevogelkerngebied daarbij expliciet uit. Want je moet niet - zoals vele insprekers ook benoemden - de klimaatcrisis willen oplossen door kostbare natuur op te offeren en zo de biodiversiteitscrisis te verergeren. In die opvatting weten we ons gesteund door het advies van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht.

De handreiking: we stellen voor om een pas op de plaats te maken tot 1 juni 2022. Want in juni gaan we met de nieuwe raad aan de slag met de Lokale Energie Strategie, bedoeld om zo dicht mogelijk bij de doelstelling ‘Baarn klimaatneutraal in 2030’ van het Baarns Klimaat Akkoord te komen.

We willen dat - zoals de PvdA zojuist heeft verwoord - het college die adempauze benut door zon op dak en energiebesparing aan te jagen. En laten we dan meteen ook maar een inventariserend onderzoek uitvoeren naar de bijdrage die innovatieve bronnen voor hernieuwbare energie als geo- en aquathermie en innovatieve technieken voor energieopslag als waterstof de komende acht jaar kunnen leveren. Ik zal na mijn inleiding hiervoor namens onze gelegenheidscoalitie een aanvullende motie indienen.

Op die manier weten we op 1 juni beter waar we staan en in hoeverre we daadwerkelijk aan de slag moeten met zonneweiden in het buitengebied. Het gaat niet om óf-óf, maar om én-én. Het gaat om een mix aan duurzame oplossingen.