De uitslag laat duidelijk zien dat de inwoners van Baarn toe zijn aan een andere koers. Alle coalitiepartijen hebben terrein verloren, terwijl de oppositiepartijen winst hebben geboekt. En GroenLinks is één van die oppositiepartijen.

VoorBaarn heeft op 16 maart de meeste stemmen gekregen en heeft het voortouw genomen in de vorming van een nieuwe coalitie. We zien aanknopingspunten voor onderhandelingen, al zien we zeker nog de nodige inhoudelijke punten van discussie.

GroenLinks deelt met VoorBaarn de wens om de gemeente dichter bij de inwoners te brengen en veel meer met hen in plaats van over hen te beslissen. Dat vraagt om een andere bestuurscultuur. Wat ons betreft vormen vertrouwen in mensen en de kracht van de gemeenschap daarbij de basis. 

Inhoudelijk zien we veel overeenkomsten met de Partij van de Arbeid op de sociale thema’s (werk en inkomen, zorg) en natuurbehoud en met D66 op thema’s als duurzaamheid en democratische vernieuwing.

De afgelopen raadsperiode heeft GroenLinks met deze drie partijen op diverse onderwerpen prettig en met respect voor elkaars standpunten samengewerkt. We zouden daarom graag verkennen of het mogelijk is om met hen tot een gezamenlijk fundament voor een coalitie te komen. Als je het met elkaar eens kunt worden over hoe je wilt besturen, wordt het naar onze overtuiging gemakkelijker om overeenstemming te bereiken over de inhoud van een coalitieakkoord.

Wat betreft die inhoud: GroenLinks heeft campagne gevoerd met de slogan ‘Menselijk, eerlijk, duurzaam’. Op basis daarvan hebben we vijf speerpunten geformuleerd waarop we de komende vier jaar resultaten willen boeken. Het gaat om gelijke kansen, bestaanszekerheid, wonen, duurzaamheid en natuur en groen. Aan de hand van ons verkiezingsprogramma en de vele gesprekken die we in de campagne hebben gevoerd hebben we een aantal concrete actiepunten geformuleerd die voor ons de inzet worden voor eventuele onderhandelingen.

Gelijke kansen gaat om het creëren van een samenleving waarin we samen met maatschappelijke organisaties zorgen dat iedereen in Baarn mee kan doen. Dat vraagt om gelijke toegang tot wonen, onderwijs, zorg, sport en cultuur. Kernwoord is voor ons inclusiviteit: het besef dat niemand - bedoeld of onbedoeld - wordt uitgesloten om wie diegene is.

In diverse gemeenten heeft GroenLinks als collegepartij verschil kunnen maken op de thema’s werk en inkomen en armoedebeleid door te werken vanuit vertrouwen en maatwerk te bieden aan inwoners op weg naar een zinvol bestaan.

Bij het thema wonen denken wij nadrukkelijk niet alleen aan bouwen. Wij zien ook mogelijkheden om bestaande panden te verbouwen of te herbestemmen. En we hebben naast kwantiteit oog voor de kwaliteit. Wonen is meer dan ruimtelijke ordening: het gaat ook om betaalbaarheid, duurzaamheid en een prettige leefomgeving.

Duurzaamheid zit in ons DNA en heeft van nature onze aandacht. Dat geldt ook voor de bescherming van waardevolle natuur en het vergroenen van de openbare ruimte.

Gemeenten hebben de afgelopen jaren veel extra taken op hun bordje gekregen en dat worden er alleen maar meer. GroenLinks wil een college dat die uitdagingen aankan en open staat voor goede ideeën uit de raad. Sowieso vinden we het van belang dat samenwerkingen in de raad over coalitie- en oppositiegrenzen heen gaan en de raad als geheel aan het roer staat.

Alles overziend is GroenLinks daarom voorstander van een team met vier gelijkwaardige wethouders met politieke sensitiviteit, bestuurlijke ervaring en ruime kennis van de lokale politiek.

Binnen enkele dagen brengt de informateur verslag uit van de gesprekken met de verschillende fracties en weten we wat de volgende stap wordt op weg naar een nieuwe coalitie.

Wordt vervolgd!