Op woensdag 16 maart heeft de Baarnse kiezer gekozen voor verandering. We zijn trots dat GroenLinks deel uitmaakt van een coalitie waarin vier partijen elkaar hebben gevonden in de wens om mensen meer te betrekken bij politiek en beleid. Wat ons vieren bindt is dat we willen werken aan een gemeente voor de gemeenschap.

GroenLinks Baarn voerde succesvol campagne met de slogan 'Menselijk, eerlijk, duurzaam', werd groter dan ooit en kwam aan de onderhandelingstafel. Onze inzet was om concrete afspraken te maken op vijf speerpunten: Gelijke kansen, Bestaanszekerheid, Wonen, Duurzaamheid en Natuur en Groen. Ik licht er een paar punten uit.

Aan het begin van het coalitieakkoord staat: "Wat ons betreft doet iedereen ertoe en wordt niemand in de gemeente Baarn door het doen en laten van de gemeente bedoeld of onbedoeld uitgesloten om wie diegene is." Dat wordt op allerlei manieren concreet, bijvoorbeeld in inwonersparticipatie, in de wijze van communiceren van de gemeente, in het streven naar toegankelijkheid van de openbare ruimte en in het inburgeringsbeleid.

We zijn er trots op dat we met deze coalitie een andere wind gaan laten waaien in de uitvoering van de Participatiewet. We kiezen bewust voor vertrouwen en gunnen mensen wat meer ruimte om een zinvol bestaan op te bouwen. Daarbij blijven we strijden tegen armoede en gaan we er nog meer doen om te voorkomen dat mensen grote schulden opbouwen.

We gaan stappen zetten om tot meer betaalbare woningen te komen. Door nieuwbouw, maar ook door veel meer in te zetten op het omvormen van leegstaande bedrijfspanden, kantoren en winkels. En we inventariseren wat we allemaal kunnen doen om bestaande betaalbare woningen vrij te spelen voor inwoners die ze nodig hebben.

De komende vier jaar geven we topprioriteit aan de energietransitie. We helpen inwoners, ondernemers en verenigingen actief met besparen en isoleren en versnellen in samenspraak met onze inwoners de warmtetransitie. We zetten fors in op zon op dak en langs spoor en snelweg en we omarmen innovaties voor grootschalige opwek en opslag. En we maken de resultaten van die inspanningen meetbaar.

Deze coalitie erkent het grote belang van natuur en groen. We nemen tal van maatregelen om te komen tot meer groen en minder steen en zorgen voor meer biodiversiteit. En we borgen dat rust en de waarde van natuur een plaats krijgen in de Omgevingsvisie, om te beginnen in het buitengebied.

We hebben met Steven de Vries een wethouder gevonden die met kennis van zaken en veel energie aan de slag wil om hieraan namens GroenLinks een bijdrage te leveren. Hij wordt verantwoordelijk voor een portefeuille die in het kort kan worden samengevat als 'Een duurzaam en gezond Baarn voor iedereen'. Verantwoordelijk voor alles rond duurzaamheid en milieu en voor een aantal belangrijke portefeuilles die mensen direct raken.

GroenLinks Baarn stapt met vertrouwen in deze coalitie. We zien ernaar uit om samen met onze partners de komende vier jaar het beste voor Baarn te doen.

Toevoeging (24-06-2022)

Het nieuwe college van Baarn bestaat alleen uit witte mannen, zoals in de raad en in de pers terecht is bekritiseerd. Hoewel we blij zijn met de diversiteit qua leeftijd van de collegeleden, hadden ook wij liever een college gezien dat een betere afspiegeling is van onze samenleving op andere aspecten zoals gender en etniciteit. Alle partijen hebben onafhankelijk van elkaar een eigen selectie gemaakt, waarvan dit college het resultaat is. Partijen hebben geen zeggenschap over de kandidaat van een coalitiepartner. Des te belangrijker dat de wethouders, in lijn met het coalitieakkoord, het dorp ingaan om meer perspectieven op te halen. We hebben er vertrouwen in dat onze wethouder die kans aangrijpt en voorbij zijn eigen perspectief kijkt. Voor GroenLinks Baarn blijft diversiteit - op alle aspecten - zowel binnen de fractie, de afdeling als het bestuur een belangrijk aandachtspunt.