Hoe ben je bij GroenLinks berokken geraakt?

Ciska en ik zijn in 2007 in Baarn komen wonen. Rond 2013 zijn we actief geworden in de plaatselijke afdeling van GroenLinks. Voor mij was de aanleiding het ongemak dat ik voelde bij de verharding van de samenleving. Dat uitte zich in die tijd in het bijzonder in de wijze waarop de islam in de hoek werd gezet. Tegenwoordig is dat de vijandige houding tegenover de lhbti+ gemeenschap, en mensen die hun nek uitsteken voor een vriendelijker omgang met elkaar. Een ander punt dat me aansprak was de zorg om klimaat en milieu, wat in die tijd nog niet de urgentie had die het vandaag heeft.

Nadat GroenLinks in 2014 een tweede zetel haalde, werd mij gevraagd een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het fractiewerk. Dat leidde al snel tot een benoeming als steunfractielid. Na de verkiezingen in 2018 kwam ik nét niet in de raad en heb ik een tijdje wat afstand genomen van de Baarnse politiek. Eind 2020 kwam de vraag of ik de plaats van GroenLinks-raadslid Allal Ennahachi wilde innemen. Toen onze toenmalige fractievoorzitter Heidi van Otten kort daarna ziek werd en lange tijd uitgeschakeld was, was ik opeens fractievoorzitter. In 2022 ging ik als lijsttrekker de verkiezingen in. Die leverden ons de felbegeerde derde zetel op.

Van oppositiepartij naar medeverantwoordelijke. Hoe gaat de fractie daar mee om?

Het begon natuurlijk met het smeden van het coalitieakkoord en de vraag hoe we ons daarin zouden opstellen. We zaten aan tafel met VoorBaarn, PvdA en D66. Vanaf het begin hebben we gepleit voor het formuleren van een gemeenschappelijke visie van de beoogde nieuwe coalitie. De vraag die leidend was luidde ‘wat bindt ons bij het bedrijven van politiek?’ Het resultaat daarvan was dat we ons als coalitie de opdracht hebben gesteld meer te luisteren naar de inwoners. Dat willen we doen door allerlei vormen van communicatie en participatie meer aandacht te geven.

Elke wethouder heeft ook een eigen communicatieportefeuille. Concreet heeft dat onder meer geleid tot wethouders die de wijk in gaan, en een enquête onder inwoners om ideeën op te halen. Volgende stappen om de participatie te verbeteren zijn het introduceren van buurtbudgetten en een burgerberaad.

Uit de onderhandelingen voor een coalitieakkoord bleek dat er bij ongeveer 90 procent van de onderwerpen geen onoverbrugbare politieke verschillen waren. Vaak ging het meer om de manier waarop we iets willen bereiken. De grote dossiers waarover binnen de coalitie echt anders gedacht werd, waren Paleis Soestdijk en de Speeldoos. Om het geen breekpunten te laten worden werd besloten deze onderwerpen als ‘vrije kwesties’ te bestempelen. Zodra ze aan de orde komen zou elke fractie zijn eigen standpunt hierover kunnen bepalen.

Theater de Speeldoos
De Speeldoos is inmiddels op de raadsagenda geweest. Dat waren spannende vergaderingen met veel emotie. Pas op het allerlaatste moment kwam er een voorstel op tafel dat door alle raadsfracties werd ondersteund. Een voor GroenLinks belangrijk punt - de bibliotheek blijft in het centrum - is onderdeel van het compromis. (Lees de geschiedenis van dit dossier en de details van het compromis in de terugblik op de raad - februari 2023.)

Paleis Soestdijk
Het bestemmingsplan Paleis Soestdijk ligt nu bij de Raad van State en komt over een aantal maanden terug naar de raad. Dat worden opnieuw spannende vergaderingen. Zoals bekend zijn wij altijd kritisch geweest over de ontwikkelingen die daar gaan plaatsvinden. Het is maar zeer de vraag of onze bezwaren kunnen worden weggenomen.

Hoe verloopt de samenwerking tussen de fractie en de GL-wethouder?

De werkverhouding met wethouder Steven de Vries is uitstekend. We spreken elkaar zeer regelmatig. Onze rollen zijn natuurlijk verschillend. Hij zit daar voor het belang van heel Baarn. Wij natuurlijk ook, maar veel nadrukkelijker met een GroenLinks-profiel.
Om onze rol en de daarbij behorende verantwoordelijkheid als raadslid namens GroenLinks scherp te houden, heb ik altijd twee documenten in de tas zitten: ons verkiezingsprogramma en het coalitieakkoord. Er zijn onderwerpen waarover binnen de coalitie geen bindende afspraken zijn gemaakt. Als die voor ons belangrijk zijn, dan zullen we proberen daar het maximale uit te halen. Dat zijn we verplicht aan onze kiezers. En uiteraard volgen we de uitvoering van belangrijke dossiers kritisch.

Een voorbeeld daarvan is de energietransitie, het grote project om over te gaan van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Steven is de verantwoordelijke wethouder. We houden hem scherp om de energietransitie voortvarend op te pakken. We schromen niet om aan de bel te trekken als er wat ons betreft een tandje bij mag.

Wat zien de inwoners van Baarn over vier jaar als concrete resultaten van de inbreng van GroenLinks?
Wij doen aan politiek vanuit drie kernwaarden: menselijk, eerlijk en duurzaam. Ik ben tevreden als de Baarnse bevolking dat de komende jaren op verschillende manieren terugziet.

Een voorbeeld daarvan is de andere bestuurs- en communicatiecultuur waaraan we werken. De gemeente is er voor de gemeenschap. We besturen mét de burgers, niet over de hoofden van de burgers heen.

Een ander punt is de al eerder genoemde energietransitie. Die moet in 2026 een flinke zwieper hebben gehad.
De houding tegenover mensen die afhankelijk zijn van een uitkering moet de komende jaren ook veranderen; van guur naar warm. We zien op landelijk niveau het inzicht doorbreken dat het anders moet. Wij vinden dat Baarn daarin koploper moet zijn.

Inclusie en wonen
Twee speerpunten voor GroenLinks zijn inclusie en wonen. Bij inclusie wordt vaak gedacht aan lhbtiq+ personen. Daar gaan wij ook aandacht aan besteden. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om de integrale toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met een beperking. Baarn is van iedereen. Toegankelijkheid moet vooraf een aandachtspunt zijn en niet iets dat achteraf, vaak met meer kosten, gerepareerd moet worden.

Hoe wij de vraag naar betaalbare woningen aanvliegen is de uitkomst van een discussie over groene en sociale waarden waar wij voor staan. Dat betekent dus niet dat we alleen maar flink moeten gaan bouwen. Want dat gaat in Baarn al snel ten koste van groen. De oplossing die wij steunen is creatief kijken naar bestaande bebouwing. Gebouwen kunnen van functie veranderen. Een actueel voorbeeld is de herbestemming van het huidige ziekenhuisterrein Meander. Nu daar gekozen wordt voor wonen met zorg, zal daardoor elders in het dorp doorstroming op gang komen.

Ook een belangrijk thema voor GroenLinks is de uitbouw van een beweging. Wat wordt daarmee bedoeld?

GroenLinks wil niet een partij zijn die vanuit een ivoren toren re(a)geert. Bestuur en fractie van GroenLinks willen de beweging in Baarn graag uitbouwen, de basis verbreden. Met meer betrokken mensen kunnen we zichtbaarder zijn in de gemeente en activiteiten organiseren om nog beter te luisteren naar de wensen van onze inwoners.

We willen graag in contact komen met mensen (leden en niet-leden) die ons inhoudelijk kunnen voeden. Van mensen met veel voeling voor wat er in de Baarnse gemeenschap leeft willen we graag horen waar wij nog beter op moeten letten. Wie zich geroepen voelt, kan bestuur en fractie vinden via de contactpagina.

Samen kunnen we Baarn nog mooier maken!