Het college vroeg de raad om de opdracht te geven het plan voor gezamenlijke huisvesting van theater de Speeldoos (inclusief Volksuniversiteit Baarn) en de bibliotheek Baarn, op de locatie Rembrandtlaan (model b) verder te ontwikkelen. Samen met de fracties van VoorBaarn, D66 en ChristenUnie-SGP dienden wij een amendement in om dit voorstel te wijzigen in een keuze voor nieuwbouw op de centrumlocatie.

Een levendig centrum

Onze waarnemend fractievoorzitter Jeroen Bosman sprak de volgende woorden uit:

"Het is zover. Vandaag maakt deze raad een keuze die volgens de fractie van GroenLinks van levensbelang is voor de toekomst van ons centrum. En daarmee ook voor onze culturele voorzieningen.

Kiezen we voor een al met al flink oplopende kostenpost om een verouderde theaterzaal op te lappen? Of kiezen we voor een investering in een Cultuurhuis? Een investering die weliswaar nog wat robuuster is, maar naar onze overtuiging zichzelf gaat terugverdienen.

Kiezen we voor een uitgave met open eindjes, waarbij een bedrag dat in een paar jaar tijd al flink is opgelopen nog hoger gaat uitpakken omdat het parkeerterrein nog moet worden gladgestreken en het gebouw straks niet meer aan duurzaamheidseisen voldoet? Of kiezen we voor een besluit waarbij we weten waar we financieel aan toe zijn: 18,4 miljoen voor een gloednieuw pand dat aan de eisen van de tijd voldoet?

En wellicht nog het belangrijkste: kiezen we voor een doodse Brink zonder bibliotheek en een theater in een woonwijk? Of kiezen we voor een bruisende Brink met een Cultuurhuis als middelpunt en extra woningen op de vrijkomende plek in de Schilderswijk?

GroenLinks is door de jaren heen altijd duidelijk geweest. Ik zeg het nog maar een keer: als je serieus wilt werken aan een Levendig Centrum - en daar heeft deze raad voor gekozen - haal je een basisvoorziening als de bibliotheek daar niet weg. Integendeel: dan grijp je iedere kans aan om kunst en cultuur juist naar het centrum te trekken.

Onze fractie kiest met volle overtuiging voor een Cultuurhuis in het centrum en is daarom mede-initiatiefnemer van het amendement dat nu voorligt."

Uiteindelijke stemming

Dit amendement haalde het helaas net niet, met een stemming van 9 voor en 10 tegen. Vervolgens stemde de raad dus over het oorspronkelijke voorstel van het college, de locatie Rembrandtlaan.

GroenLinks stemde tégen, met de volgende verklaring:

"Een meerderheid in deze raad heeft het niet aangedurfd om te kiezen voor een wat ons betreft cruciale investering in een Levendig Baarn.

Wij hebben grote vraagtekens bij het alternatief als verwoord in het oorspronkelijke raadsvoorstel. Als we kiezen voor Rembrandtlaan B, geven we miljoenen uit aan het opknappen van een verouderd pand. Dat geeft nu even soelaas voor de Speeldoos en de bibliotheek, maar is voor onze fractie geen wijze investering voor de lange termijn. Binnen nu en twintig jaar zijn extra kosten onvermijdelijk, al is het alleen maar om dat het pand dan absoluut niet meer aan duurzaamheidseisen voldoet. Daar kunnen en willen wij geen medeverantwoordelijkheid voor nemen.

Wij achten het de verantwoordelijkheid van de nu ontstane meerderheid tegen een Cultuurcentrum in het centrum om het raadsvoorstel al dan niet over de streep te trekken.

De fractie van GroenLinks stemt tegen het raadsvoorstel."

Het voorstel werd aangenomen met 13 stemmen voor en 6 stemmen tegen. Een grote teleurstelling voor ons en voor de inwoners van Baarn die de afgelopen jaren in actie zijn gekomen voor een cultuurhuis op de Brink.

De vergadering is hier terug te kijken.