In deze terugblik op de raad licht raadslid Anne Sluijs een paar onderwerpen uit die deze maand aan bod kwamen.

Zonne-energie op daken

In het najaar van 2022 stelde GroenLinks-raadslid Wim Genuit schriftelijke vragen over de herziening van het beleid over het plaatsen van zonnepanelen op monumenten en in het beschermd dorpsgezicht. Het college heeft in reactie daarop toegezegd om de mogelijkheden te herzien en snel met een voorstel te komen, want de vraag vanuit inwoners is groot.

Dat voorstel werd deze maand aan de raad voorgelegd. Het is een uitgebreid document waarmee inwoners zelf kunnen inschatten wat de kans is dat zij een vergunning krijgen voor het plaatsen van zonnepanelen. Die kans is in het nieuwe voorstel sterk toegenomen. Nu de raad unaniem heeft ingestemd met de uitgangspunten wordt het voorstel eerst nog voorgelegd aan inwoners om te reageren. Ook komt er een informatiebijeenkomst.

Lees meer in dit artikel

Raadscommunicatieplan

Als raadsleden horen wij regelmatig van inwoners dat ze niet zo goed weten wat wij als raad doen of dat ze er niet van op de hoogte zijn dat een bepaald onderwerp op dat moment in de raad besproken wordt. Bij de afgelopen nieuwe bewonersavond werden mij bijvoorbeeld vragen gesteld als: is raadslid eigenlijk een baan, en hoe kun je dat worden?

Om te bedenken hoe we onze inwoners beter kunnen betrekken bij en informeren over de lokale politiek is de klankbordgroep raadscommunicatie in het leven geroepen, met raads- en steunfractieleden van verschillende partijen. Ik mocht als zogenaamde portefeuillehouder het woord voeren in de raad over het raadscommunicatieplan dat we met deze klankbordgroep en de raadsadviseur hebben opgesteld. Het plan is door de raad unaniem aangenomen.

Nieuwe initiatieven in 2023 zijn onder andere het oprichten van eigen social media-accounts, het maken van een filmpje met uitleg over de gemeenteraad en het uitnodigen van inwoners in het kader van 'Gast van de Raad'. In 2024 willen we weer een cursus Politiek Actief organiseren en leerlingen van basisscholen uitnodigen om het spel 'Democracity' te spelen, waarbij ze samen hun ideale gemeente kunnen inrichten. De focus ligt de komende twee jaar op kinderen en jongeren. Eind 2024 gaan we de gekozen acties evalueren en hopen we dat onze inwoners beter weten wat wij als raad doen en ons beter weten te vinden.

Participatie

Op initiatief van CDA gingen we in debat naar aanleiding van een informatiebrief over de resultaten en vervolgstappen van het participatietraject dat het college dit najaar organiseerde. Participatie is een speerpunt van het huidige college en we merken dat inwoners dit erg waarderen. Op de enquête die in het najaar gehouden werd reageerden ruim 1500 mensen en velen gaven complimenten voor dit initiatief.

Het CDA, dat sinds vorig jaar in de oppositie zit, staat van het begin af aan best sceptisch (ze noemen het zelf kritisch) tegenover participatie-initiatieven. De partij vreest dat inwoners zich alsnog niet gehoord voelen en vraagt zich af of er niet teveel geld en ambtelijke capaciteit naar participatie gaat. Dit terwijl de raad nauw betrokken is geweest bij de opzet van een participatievisie, die in januari unaniem is aangenomen. Daarbij is terecht uitgebreid aandacht geweest voor verwachtingsmanagement: voor het duidelijk maken aan inwoners wat hun invloed is als ze meedoen aan een participatietraject en wat er precies met hun input gaat gebeuren.

Volgens GroenLinks begrijpen inwoners goed dat niet elk idee dat zij opperen in bijvoorbeeld een enquête meteen zal worden uitgevoerd. Mensen voelen zich niet alleen gehoord als ze ‘hun zin’ krijgen, maar als ze de gelegenheid krijgen om mee te praten en daarnaar geluisterd wordt. Daar hebben onze inwoners afgelopen najaar dus massaal gebruik van gemaakt. Eén van de opvallendste reacties op de enquête is: 'Dit is de eerste keer dat ik het gevoel heb dat ik ergens bij betrokken wordt.' 

Uit de participatieronde is misschien niet een makkelijk kwantificeerbaar resultaat gekomen, maar wel een schat aan informatie en ideeën die het college op elk beleidsterrein mee moet nemen de komende jaren en al gaandeweg in de praktijk brengt. Daar zit wat ons betreft de grote meerwaarde.

Meer informatie over de resultaten is hier te vinden.

Terugkijken raadsvergaderingen

Naast deze onderwerpen hebben we besluiten genomen over een gewijzigd bestemmingsplan van Drakenburgerweg 73, het groenonderhoud in 2023 en verder, de beleidsnota Aanpak mensenhandel, de oprichting van Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's, een begrotingswijziging van de BBS en een budgetoverheveling van 2022 naar 2023. 

Benieuwd naar deze onderwerpen? Alle raadsvergaderingen zijn terug te kijken en luisteren via baarn.notubiz.nl.