Mondelinge vragen fietspad Pijnenburg

Op 17 december 2021 lazen we in de Baarnsche Courant een artikel waarin Meike van der Linde en Rosalie Smit van de Fietsvrienden Pijnenburg hun ongenoegen uitspreken over de wijze waarop de wethouder van Verkeer is omgegaan met onderlinge correspondentie. In het kader van hoor en wederhoor heeft de redactie van de Baarnsche Courant de wethouder om een reactie gevraagd. Daarop heeft de gemeente onder meer laten weten dat er geen sprake is of is geweest van samenwerking met de landgoedeigenaar om het handhavingsverzoek van de Fietsvrienden af te wijzen.

De fractie van GroenLinks heeft naar aanleiding van dit artikel de wethouder mondelinge vragen gesteld. Heeft zij kennisgenomen van het artikel en klopt de beschreven gang van zaken? En deelt het college onze mening dat een ongelijke behandeling van partijen door de gemeente Baarn op z’n minst de schijn van partijdigheid wekt? Ook vroegen we of het college bereid is om op korte termijn in open overleg te treden met de Fietsvrienden Pijnenburg en de Fietsersbond, en hen te informeren over de stand van zaken met betrekking tot mogelijke alternatieven voor het afgesloten fietspad.

De wethouder bevestigde dat de gang van zaken zoals beschreven in het artikel klopt. Helaas bleek uit de reactie van de wethouder dat zij geen enkel probleem zag in haar wijze van handelen. Zij wilde niet verder ingaan op de vraag of dit handelen ongepast zou zijn.

Uitnodigingskader zonne- en windenergie

Het uitnodigingskader zonne- en windenergie is tot onze blijdschap aangenomen. Een belangrijke stap richting de ambitie van de gemeente Baarn om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

In het uitnodigingskader zonne- en windenergie staan de locaties en voorwaarden waaronder zonneweides ontwikkeld kunnen worden in Baarn. De gemeente Baarn wil in 2030 minstens de huidige eigen elektriciteitsvraag duurzaam opwekken op eigen grond. Voor grote windmolens is gebleken dat er in de gemeente Baarn geen ruimte is, maar voor zonneweides wel. En deze zijn hard nodig.

GroenLinks heeft de afgelopen weken intensief samengewerkt met de fracties van de PvdA, D66 en de ChristenUnie/SGP met als resultaat een amendement (wijzigingsvoorstel) en twee moties om zoveel mogelijk partijen te bewegen om het uitnodigingskader toch nog aan te nemen nadat het eerder was uitgesteld. En met succes. Na aanname van het amendement stemde een meerderheid voor het raadsvoorstel. 

Kredietbesluit huisvesting theater en bibliotheek

De verbouwing van het theater aan de Rembrandtlaan wordt duurder dan verwacht, en dus vroeg het college om extra middelen. Wij stemden hier principieel tegen, maar vroegen wel aandacht voor verduurzaming van het gebouw en zo veel mogelijk zonnepanelen op het dak. De motie die hiertoe opriep, die we samen met de PvdA, de BOP en ChristenUnie/SGP indienden, is aangenomen.

Heidi van Otten: 'GroenLinks zou graag zien dat ons nieuwe theater en bibliotheek een visitekaartje is voor Baarn als het gaat om duurzaam bouwen. Dus niet slechts voldoen aan de wettelijke normen zoals opgenomen in het bouwbesluit, maar echt een inspirerend voorbeeld voor anderen. We zijn daarom blij met het amendement van het CDA om 70 duizend euro extra vrij te maken voor verduurzaming van het gebouw. Daarnaast willen wij het dak van de Speeldoos optimaal benutten voor opwek van duurzame energie. Dus niet alleen gericht op eigen gebruik, maar ook als locatie voor grootschalig opwek.

GroenLinks is altijd bereid geweest is om te investeren in kwalitatief goede huisvesting voor een essentiële voorziening als de bibliotheek en ons zeer gewaardeerde theater. Het behoud van deze voorzieningen voor ons dorp vinden vonden en vinden wij ook nu van groot belang.

Dat gezegd hebbende, wil ik herhalen wat we gezegd hebben tijdens de behandeling van eerdere de voorstellen met betrekking tot ons theater en bibliotheek. GroenLinks is niet bereid om dergelijke grote bedragen te investeren in een oud gebouw op de verkeerde locatie. En zoals we destijds al voorspelde komen er telkens weer additionele kosten bij, terwijl we nooit zullen komen tot een optimale situatie. GroenLinks is nog steeds voor volledige nieuwbouw op een meer centrale plek in Baarn en wij kunnen dan ook principieel niet instemmen met een investering van deze omvang voor dit vernieuwbouwplan.

Eerder hebben wij ingestemd met een voorstel voor de verbouwing van de Rembrandtlaan, omdat wij het behoud van ons theater en bibliotheek te belangrijk vonden en bij gebrek aan een alternatief dit plan voor lief hebben genomen. Het ging toen om een bedrag van zo’n 2,5 miljoen euro. Inmiddels praten we over een veelvoud hiervan en willen we die verantwoordelijkheid niet dragen.

We zien dat er een meerderheid is voor dit voorstel en zijn blij dat er in 2022 eindelijk een start gemaakt kan worden met de vernieuwing van ons culturele centrum. Onze tegenstem is dan ook nadrukkelijk geen tegenstem tegen de samenwerking of tegen de betrokken organisaties. We zijn er van overtuigd dat de samenvoeging van Speeldoos en bibliotheek veel moois gaat brengen voor Baarn. Het gevraagde besluit gaat echter puur en alleen over kredieten. Alle beslispunten gaan over euro’s. Euro’s die we graag investeren in cultuur en educatie, maar niet in DIT plan.'

Terugkijken

Andere onderwerpen waren o.a. de nieuwe wet Inburgering, waar wij positief over zijn en dus mee instemden, en de motie 'Hoge nood; nette toiletten' waarmee aandacht werd gevraagd voor de beschikbaarheid en toegankelijkheid van openbare toiletten in de openbare ruimte. Deze motie, die we samen met CDA, VoorBaarn, Lijst Maaike Koenders en PvdA indienden, werd aangenomen. Daarmee sluit Baarn zich aan bij de zogenaamde Toiletalliantie. 

De besluitraad van 22 december is hier terug te kijken. 

Alle raadsvergaderingen zijn terug te kijken via baarn.raadsinformatie.nl. Daar vind je ook alle voorstellen, amendementen en moties. 

Vind je het interessant om mee te denken over deze of andere onderwerpen die spelen in Baarn, of heb je er vragen over? Neem dan contact op met onze fractie.