Voor een prettig leefklimaat is het belangrijk dat de sfeer in de wijken goed is. Dat buurtgenoten elkaar helpen en dat inwoners meedenken over oplossingen voor kwesties die in de wijk spelen. GroenLinks steunt daarom initiatieven van inwoners om mee te doen en de plannen van de gemeente kritisch te volgen. Dit kan bijvoorbeeld door adviesraden gevraagd en ongevraagd advies te laten uitbrengen. Te denken valt aan een jongerenraad, een ouderenraad, een platform digitalisering of zorgtoegang.

GroenLinks is voorstander van the right to challenge: bewoners krijgen de mogelijkheid om de gemeente uit te dagen als ze denken dat ze zelf iets beter kunnen dan de gemeente, bijvoorbeeld een stuk openbaar groen onderhouden. Om inwoners te motiveren hun huis klimaatvriendelijk te verwarmen wordt er een ‘Wijkvisie warmtetransitie’ uitgewerkt. Bewoners van de wijken worden daarbij betrokken.

We stimuleren de komst van nieuwe ontmoetingsplekken, zoals buurtkamers, en zorgen voor beter beheer van de bestaande ontmoetingsplekken. Ontmoetingsplekken voor jongeren willen we creëren in samenspraak met hen.

Lokaal-O verdient permanente huisvesting, die centraal gelegen is en goed bereikbaar. De Weggeefwinkel, het Repair Café en de Voedselbank moeten ook passende huisvesting krijgen.

Meer weten? Lees hier ons verkiezingsprogramma.